İnanç Bildirgesi

TANRI’NIN VAHİYSİ (KUTSAL KİTAP)

1,400 sene süren bir zaman dilimi içerisinde ve Tanrı’nın kulları olarak tanınan 40 yazarın katkısından oluşan bir araya toplanmış halinde 66 kitaptan oluşan Kutsal Kitabın (Tevrat, Zebur, İncil) yaşayan Tanrı’nın sözü ve insanlara olan vahiysi olduğuna inanırız.  Kutsal Kitap her zaman kalıcıdır, güvenilirdir ve ona hiç bir şey eklenemez ya da alınamaz. Bütün insanların kurtuluşu için eksiksiz ve hatasız Tanrı esinidir.  Kutsal Ruh tarafından esinlenen Kutsal Kitap bütün insanların yaşaması ve yaşamlarını aydınlatması için Tanrı’nın sözüdür. (Mat. 5:17-20, 24-35; 2Ti. 3:16-17; 2Pe. 1:19-21; Yu. 5:39)

TANRI

Tek bir Tanrı vardır; Evreni yaratan ve devam ettiren, mutlak egemen olan, öz kudret ve yücelikte eşit olan BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH olmak üzere üç kimlikte var olan tek TANRI ya inanırız. Başlangıç ve son O’dur. Tanrı ruhtur, sonsuzdur, değişmez, egemen ve bağımsızdır.  Bütün varlıklar ona bağımlıdır.  Adil ve doğrudur, sevgi lütuf ve merhamet gösterir, herşeye gücü yeten kutsaldır, (Yu. 4:24, Yer. 23:23-24, Mez. 90:12; Yak. 1:17; Mez. 9:7-9; 11:7; Yer. 32:17; Say. 23:19; Yşa. 43:10-12; Rom. 11:33-36; Luk. 3:21-22; Mat. 28:19)

a.) BABA

Yaratılışın, İsa Mesihin ve imanlıların babasıdır. Görkemli ve kutsaldır, İnsanlara duyduğu sevgi  ve merhamet nedeniyle oğlu İsa Mesih’i göndermiştir tüm gök yüzü ve yer yüzünün yaratıcısı olan kutsallıkta sevgide merhamette ve yargıda yetkin olan her şeye gücü yeten baba Tanrıya inanırız kendisine inananları kurtarmış ve insanlarla barıştırmıştır, duaları işitir ve yanıtlar. (Yaratılış 1:1, Matta 3:17, Gal. 3:26, Çıkış 4:22  Yeş. 5:16, Yuh. 3:16, 2.Kor. 5:18, 1.Yuh. 5:14-15)

b.) OĞUL

Tanrının biricik oğlu olan Rab İsa Mesihe iman ederiz. Kutsal Ruh aracılığıyla bakire Meryem’den doğmuş ve insan bedeni almıştır.  Tanrı’nın oğlu İsa mesihin Tanrı’nın sözü olduğuna,Tanrının ta kendisi olduğuna , yaratılan her şeyin onun aracılıyla yaratıldığına yüzde yüz Tanrı ve yüzde yüz insan olduğuna inanırız. Hiç günah işlemeden yaşadığına, günahlarımızı bağışlatan kurban olarak öldüğüne, üçünçü gün ölümü yenerek dirildiğine, göklere alındığına ve baba Tanrının sağında oturduğuna, kendisine iman edenler için kurtuluşu satın aldığına Tanrıyla insanlar arasında tek aracı olduğuna ve egemenliğini kurmak üzere tekrar geleceğine inanırız. (Yuh. 1:1-18, Matta 1:18-26, Yuh. 10:30, Fil. 2:2-11, İbr.1:1-8, Kol. 1:15-19, 1.Tim 2:5, ibr. 9:27-28, 1.Kor 7:23, Vahiy 5:9, Elçiler 1.9-10)

c.) KUTSAL RUH
Tanrı’nın herşeyi bilen her yerde bulunan ruhudur.  Dünya’ya günah doğruluk ve yargı konusunda suçlu olduğunu gösterir, günahkarları kurtarıcıya yöneltir, imanlıda konut kurar, yeniden doğmasını sağlar, vaftiz eder, mühürler, her imanlıya Tanrısal yaşamı ve hizmeti için yol gösterir, eğitir, ruhsal armağanlar ve güç verir, imanlıyı Rabbin gelişine hazırlar ;Tanrılığın bütün sıfatlarına sahıptir. (1.Kor. 2:10-11, Mezmurlar 139:7, Yuh.16:7-11, Rom. 8:9, Yuh. 3:3,1.Kor. 12:13, 2.Kor 1:22, Efes. 4:30, 2.Kor 5:5,1.Kor. 12:7-11, Gal. 5:13-17,1.Kor. 2:6-16

İNSAN
Tanrının benzeyişinde yaratıldığına ve Tanrı için değerli olduğuna inanırız. Önceleri kutsal ve pak olduğuna ancak kendi iradesiyle günah işlediğine ve günahın sonucu olarak Aden bahcesinden çıkarıldığına, ruhsal olarak öldüğüne , bütün insanların günahlı yapıyla dünya ya geldiğine ve günahlı olduğuna inanırız. İnsanlar kaderleri ile değil kendi iradeleriyle günahlıdırlar, doğal benlikleri nedeniyle Tanrının yasasındaki gerekleri yerine getiremezler.  İnsan doğal benliği nedeniyle günaha eyimlidir ve suçludur.  Hiçbir özrü yoktur.  Adil ve kutsal Tanrının yargısını hak etmiştir. (Yar. 1:26-27; Yar. 3:1-24; Rom. 5:12-19, 8:7; Gal. 3:22; Yeşaya 53:6; Efes. 2:3,9; Rom. 1:18-32, 3:20, 7:13-24)

KURTULUŞ ve SONSUZ YAŞAM
Biz daha günahkarken İsa Mesih’in bizim için öldüğüne inanırız.  İsa Mesih karşılıksız bizim günahlarımızı üstlendi, günahın getirdiği cezayı üzerine alarak ve bizim yerimize ölerek günahın getirdiği cezayı bütünüyle ödemiştir.  Kendisine iman eden herkesi bağışlatmıştır.  İsa Mesih’in çarmıhta günahları bağışlattığını kabul eden ve buna inanan herkes her günahtan, suçtan ve şeytanın tutsaklığından kurtulur. Ayrıca İsa Mesih’i kurtarıcı olarak kabul ettikleri anda ruhsal ölümden dirllip sonsuzlara dek sürecek Kutsal Ruh’la mühürlenerek yeni bir yaşama kuvuşurlar.  İnsanın bu sonsuz kurtuluşu yalnızca İsa Mesih’in sunduğu kurtuluş armağanına iman etmekle gerçekleşir.  Günahlardan dolayı pişman olan ve mesihin kendi günahları için çarmıhta öldüğüne üçünçü gün dirildiğine inanan ve İsa Mesih’i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkesin, kurtuluşa karşılıksız olarak kavuştuğuna inanırız. Kurtuluş yalnızca İsa Mesih’e imanla olur.  İsa Mesih kıymetli kanı aracılıyla kendisine iman edenleri aklayan merhamet ve bağışlama sunan O’na inananlar için sonsuz bir güvencedir.  Bu kurtuluş her hangi sevap yada insandan kaynaklana iyi işlere dayanılarak kazanılamaz. (Rom. 5:8; Titus 2:14;1.Yuh. 2:2; İbr. 7:25;1.Yuh. 1:9; Kol. 2:13-15; Rom. 10:9; Yuh. 14:6; Luka1:77-79; Yuh. 6:37 10:28-29)

YENİDEN DOĞUŞ ve İMANLI’NIN YAŞAMI
İman eden herkesin yüreğinde ve yaşamında değişiklikler gerçekleştiğine inanırız.  İsa Mesih’e iman eden günahkar Kutsal Ruh’un sağladığı yeniden doğuşa kavuşur.  Yaşamındaki eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.  İsa Mesih aracılığla doğruluğa kavuşan ve Tanrı’nın ruhu’nu alan inanlıların sahip oldukları konuma yeni hedeflere, isteklere, yeni ve zaferli yaşam anlayışına sahip olduklarına inanırız.  Kutsallık yolunda büyüyen imanlıların yaşamlarında ruhun meyveleri görülür.  Her konuda Tanrının sözünü dinleyerek ışıkta yürümeliler.  Kutsal kitaba uygun olmayan her türlü davranıştan uzak durmalıdırlar.  Tanrı’nın egemeliğinin bir müjdecisi ve gercek bir tanığı olarak yaşamalılardır.  Her eylemde Tanrıyı hoşnut etmek için çabalamalılardır.  Her imanlının Kutsal Ruh’un içinde yaşadığı tapınak olduğuna inanırız.  İnanlıların Kutsal Ruhu kederlendirmeyen yaşam sürmelidirler.  Tanrı’nın isteğine uygun bir şekilde düşünen ve yaşayan, kendilerini diri kurbanlar olarak Tanrı’ya sunan, benliğin arzularını değil ruhun yönetimini arayan, Ruh’un izinde yürüyen kişiler olmalıdırlar ve bulundukları yerde İsa Mesih’i yansıtmalıdırlar.  (Yuh. 3:3; 2.Kor. 5:17; 2.Kor. 3:16-18; Gal. 2:20, Efes. 4:1; 1.Yuh. 1:5-2:6; Titus 2:11-24; 1.Pet. 2:11-22,3:15; 1.Kor. 6:19; Efes. 4:30-32, 6:18; Rom. 12:1-2; Gal. 5:16,25)

SU VAFTİZİ
Rabbin bir buyruğu olarak Baba Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla, inanlıların suya batırılmasıyla yapılan su vaftizinin inanlının ruhsal yaşamındaki değişikliklere ilişkin insanların önünde yaptığı simgesel bir tanıklık olduğuna inanırız.  İsa Mesih’e iman edenler vaftiz aracılığıyla onunla birlikte gömüldüğüne ve Baba’nın Mesihi yücelik içinde dirilttiği gibi yeni bir yasam sürdüklerini ilan ederler. (Matta 28:19; Kol 2:12;  Rom. 6:4)

RABBİN SOFRASI
Rab İsa Mesihin bütün insanlar için  sunduğu bedenini ve dökdüğü kanı nı anmak için İsa Mesihin başlattığı Rabbin sofrası törenini onun tekrar gelişine dek inanlıların uygulamasını istediği bir buyruk olduğuna inanırız. (1.Kor 11:17-34)

KİLİSE
Rab İsa Mesihi kurtarıcı olarak kabul eden ve Mesih’in bedeni olan evrensel kiliseye inanırız.  Kilise seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal bir ulus ve Tanrının öz halkı olduğuna inanırız.  Taştan ya da ahşaptan oluşan bir fiziksel yapı değildir.  Kilise tek bir bedende ve ruhta birleşir.  Kilisenin başı İsa Mesih’tir ve O’na bağlıdır.  İsa Mesihiin baş olduğu bu beden içerisinde üzerine düşen yükümlülükleriö güçü ve armağanı ölçüsünde yerine getirmek, Tanrı’nın egemenliğinin gelişi için gayret göstermek  ve Mesih’in müjdesini herkese duyurmak, öğretmek, paydaşlık  ve ruhsal birlik içinde birbirilerinin ve başkalarının yüklerini taşımak, Mesih’in buyruklarına uymak,Tanrı’ya tapınmak, birbirimizi teşvik etmek ve pekiştirmek, uyum içinde çalışmak her imanlının sorumluluğudur.  İmanlılar bir beden olarak Mesih’in verdiği merhamet örneğini izleyerek imanlı olan yada olmayan insanların toplumsal ve insani gereksinimlerini  karşılanması için çaba sarfeder.   Tanrı’nın kilisesini yönetmek üzerine atadığı inanlıların canları için hesap verecek olan önderlere itaat etmek ve onları dua larıyla desteklemek de kilise üyelerinin  sorumluluğudur.  (İbr.13:17-18)

Zorunluluktan yada isteksizce değil, sevinçle  gönülden cömertce ondalık veya bağış vermek, Tanrıya ait olanı onun evine doğru bir biçimde vermektir.Tanrı bu biçimde ondalık ve bagiş verenleri kat kat fazlasıyla bereketleyecek ve kutsayacaktır (Luka 6:38; 2.Kor. 9:7; Mal. 3:10)

DEVLET
Devlet yöneticilerinin toplumun yararı ve düzeni açısından Tanrıdan aldıkları yetkiyi kullandıklarına inanırız. Hükümet ve yöneticiler için dua edilmeli, onlara itaat edilmeli ve yardımcı olunmalıdır.  Kendisine iman edenlerin en üst egemeni Kralların Kralı bütün vijdanların sorumlu oldugu kişi İsa Mesih’tir. (Rom. 13:1-3; 1.Pet. 2:13-17; Elçiler 5:29; Vahiy 19:16)

MESİHİN İKİNCİ GELİŞİ
İsa Mesih’in yakın bir zamanda tekrar ve görülebilir bir biçimde geleceğine inanırız.  Mesih yücelik içinde baş meleğin seslenişiyle ve Tanrı’nın borazanıyla gökten inecektir.  Bu olayın zamanını önceden kimse bilememektedir.  Önce Mesih’e ait ölüler dirilecektir ve daha sonra da yaşayan imanlılar rabbi karşılamak üzere bulutlar içerisinde alınıp götürülecektir.  Böylece sonsuza dek Tanrı’yla birlikte olacaklardır. (1Se. 4:16-17; Mat. 24:36; 2Pe. 3:1-18; 1Yu. 3:1-3)

GÖKSEL YARGI
Bütün herkesin yaptıkları iyi yada kötü şeylerin karşılığını almak üzere Tanrı’nın yargı kürsüsü önüne çıkacağına inanırız.  Bütün insanlık ayrıca imanları temel alınarak yargılanacaktır.  İsa Mesih’e iman etmemiş olanlar sonsuz cezaya çarptırılacak, O’na iman etmiş ve Rab olarak kabul etmiş olanlar ise sonsuz yaşama geçektir. (Dan.12:2; 2.Kor. 5:10; Matta13:41-43; Vahiy 20:11-15)

CENNET VE CEHENNEM
Yaşayan Tanrı’nın görkemli konutu olan ve Rab İsa’nın çocukları için hazırladığı, yapıcısının Tanrı olduğu kuzunun kanıyla yıkanan insanların yaşayacağı yerin cennet olduğuna inanırız.  Orada karanlık yada gece, yas, gözyaşı, ölüm yada herhangi kötü bir sey olmayacaktır. (1.Kor. 2:9; Yuhanna 14:1-3; Vahiy 22:5, 21:4)

Büyük bir karanlığın ve sonsuz kederin egemenlik süreceği, ateşin ve elemin eksik olmayacağı, Şeytan ve onun kötü ruhları (cinler) için hazırlanmış  olan ve kurtarıcı İsa Mesih’i kabul etmeyenlerin içine atılacağı, ve içine girenlerin sonsuza dek orada azap çekecekleri cehennemin varlığına inanırız.  (Matta 13:41-43, 25:41; 2.Sel.1:5-10; Vahiy 14:10-11)